Algemene verkoopsvoorwaarden webshop

Ondernemingsgegevens

Evelyne Kelchtermans
“BEACHPAWS”
Taboralaan 154
8400 OOSTENDE
beachpawsbelgium@outlook.com
0494/ 26 45 71
K.B.O. : 0688.876.083
BTW : BE0688.876.083

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van BEACHPAWS biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door BEACHPAWS aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De webshop biedt op maat gemaakte artikelen aan. De prijs van deze artikelen zal op aanvraag meegedeeld worden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit afzonderlijk vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BEACHPAWS niet. BEACHPAWS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BEACHPAWS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De Klant zal de specificaties van de artikelen doorgeven aan BEACHPAWS. Deze laatste zal op basis van de door de Klant aangebrachte gegevens de artikelen vervaardigen.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door BEACHPAWS. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant verbind zich ertoe een overeenkomst tot stand te brengen door het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “bestellen met betalingsverplichting”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanklikken van “bestellen met betalingsverplichting”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de Klant.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via overschrijving op rekeningnummer BE10 7310 4574 8104

BEACHPAWS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant toegezonden. Levertermijn is afhankelijk van vervoerder en land van bestemming, BEACHPAWS hanteert een levertermijn van 30 dagen na betaling.

De verzendkosten bedragen:

Land

Prijs

Gratis levering vanaf

België

€ 5,70

€ 100

Nederland

€ 11,50

€ 115

De klant is verantwoordelijk voor betaling van eventuele douane- en invoerrechten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant onverwijld worden gemeld aan BEACHPAWS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BEACHPAWS was geboden.

In geen geval kan enige schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst worden gevraagd in geval van uitblijven van levering.

De in dit artikel vermelde levertermijn van 30 dagen is louter indicatief en niet van toepassing op op maat gemaakte goederen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van BEACHPAWS.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die door BEACHPAWS (al dan niet op maat) vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties van de Klant, noch op bederfbare goederen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant BEACHPAWS op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden of dit formulier invullen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan BEACHPAWS heeft medegedeeld, aan BEACHPAWS terug te zenden of te overhandigen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant.

BEACHPAWS behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten dewelke door BEACHPAWS werden gemaakt (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat BEACHPAWS de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden.
Gemaakte retourkosten door de Klant worden onder geen beding vergoed.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BEACHPAWS zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantencontact
BEACHPAWS is te bereiken via de in de hoofding vermelde coördinaten.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Op alle bestellingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BEACHPAWS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 11: Privacy
BEACHPAWS respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel door BEACHPAWS gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BEACHPAWS via bovenvermelde coördinaten, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten BEACHPAWS.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door BEACHPAWS om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.